2η Διακρατική Συνάντηση στη Λάρισα

                                                                                               2η Διακρατική Συνάντηση στη Λάρισα, Ελλάδα

                                                                                                                 28 -29 Σεπτεμβρίου 2022 

Πέντε μήνες μετά την πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου στη Ρουμανία, οι εκπρόσωποι των 7 χωρών που συμμετέχουν στο έργο “ZERO WASTE είχαν τη δυνατότητα να συναντηθούν ξανά, αυτή τη φορά στη Λάρισα, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της συνάντησης, ο οργανισμός που ήταν υπεύθυνος για το συντονισμό του Παραδοτέου 1, παρουσίασε την «Ευρωπαϊκή Συνθετική Έκθεση για τις Ανάγκες και τις Προκλήσεις της Διαχείρισης των Απορριμμάτων Τροφίμων στη Σχολική Εκπαίδευση». Το έγγραφο δημιουργήθηκε με βάση τις εθνικές εκθέσεις που είχε συντάξει κάθε εταίρος, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στη χώρα του όσον αφορά τα απορρίμματα τροφίμων και τη διαχείριση τους. Η Συνθετική Έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία που αναφέρονται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και στις πρακτικές που πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, αλλά παρουσιάζει επίσης τα αποτελέσματα ενός δομημένου ερωτηματολογίου που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και διανεμήθηκε σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες ανέλυσαν και σχολίασαν τις κατευθυντήριες γραμμές για την Εκτίμηση Αντικτύπου, που εξακολουθούν να σχετίζονται με το Παραδοτέο 1. Στη συνέχεια, έγιναν συζητήσεις σχετικά με το δεύτερο παραδοτέου του έργου, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, τα πιλοτικά προγράμματα και τις συστάσεις πολιτικής. Οι εταίροι εξέτασαν την περιγραφή και τις κατευθυντήριες γραμμές, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην πρόταση του έργου, και καθόρισαν τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν από κάθε οργανισμό σχετικά με το Παραδοτέο 2. Οι συμμετέχοντες βρήκαν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με το Παραδοτέο 3: Zero Waste Παιχνίδι και Παραδοτέο 4: Zero Waste Εργαλειοθήκη για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν από τους υπευθύνους οργανισμούς οι πρώτες 6μηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τη Διασφάλιση Ποιότητας και Αξιολόγηση, την Προώθηση του έργου και την Οικονομική Διαχείριση του. 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive