Αποτελέσματα Έργου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 – ZERO WASTE Συνοπτική ευρωπαϊκή έκθεση για τις ανάγκες και τις προκλήσεις της διαχείρισης των αποβλήτων των τροφίμων στη σχολική εκπαίδευση

Το έργο θα ξεκινήσει με δραστηριότητες έρευνας γραφείου και πεδίου για τον καθορισμό της γνωστικής βάσης πάνω στην οποία θα στηριχθεί η όλη δομή του έργου. Στο πλαίσιο του πρωτου αποτελέσματος, οι εταίροι θα συντάξουν μια συνοπτική έκθεση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα σχολεία κατά την καθιέρωση και τη διαχείριση του ζητήματος των απορριμμάτων τροφίμων, καθώς και τις ανάγκες τους για την ανάπτυξη νέου υλικού ή τη βελτίωση του υπάρχοντος. Ταυτόχρονα, μαζί με τη βιβλιογραφική έρευνα, οι εταίροι θα διεξάγουν έρευνα πεδίου μέσω ενός δομημένου ερωτηματολογίου που θα στοχεύει στη συλλογή δεδομένων απευθείας από την κύρια ομάδα-στόχο του έργου: εκπαιδευτικούς και μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όλα τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στη συνολική συνοπτική έκθεση με τίτλο “Συνοπτική ευρωπαϊκή έκθεση για τις ανάγκες και τις προκλήσεις της διαχείρισης των αποβλήτων των τροφίμων στη σχολική εκπαίδευση”.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2 – ZERO WASTE Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, πιλοτικές εφαρμογές και συστάσεις πολιτικής

Το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού για πρόγραμμα κατάρτισης που θα αφορά εκπαιδευτικούς, η ανάπτυξη/προσαρμογή του σύμφωνα με την εκπαιδευτική πλατφόρμα που θα φιλοξενήσει το πρόγραμμα κατάρτισης, η από κοινού με τους εκπαιδευτικούς ανάπτυξη διδακτικών πόρων για τους μαθητές και η πιλοτική εφαρμογή τόσο του προγράμματος κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς όσο και των διδακτικών πόρων για τους μαθητές στις χώρες των εταίρων. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς με ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να ενσωματώσουν τη νοοτροπία και τις γνώσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων και να μεταφέρουν τις γνώσεις αυτές στους μαθητές τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3 – ZERO WASTE Παιχνίδι για τη διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων

Το διαδικτυακό παιχνίδι ZERO WASTE θα έχει ως στόχο να εισαγάγει τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων στους νέους μέσω της μεθόδου παιχνιδιοποίησης. Σκοπός του αποτελέσματος αυτού είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού προκειμένου οι μαθητές να παρακινηθούν για να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες για τη διαχείριση απορριμμάτων τροφίμων, επιτυγχάνοντας τον μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο, μέσω της χρήσης ενός ψηφιακού περιβάλλοντος βασισμένου στο παιχνίδι. Οι παίκτες θα προσομοιώνουν τη δημιουργία μιας πόλης που θα διαχειρίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα τα απορρίμματα τροφίμων μέσω της συλλογής πόντων που θα κερδίζουν από διάφορες προκλήσεις.

‼️ Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη λήψη ενός παιχνιδιού APK μέσω του Chrome και λαμβάνετε προειδοποιήσεις για κακόβουλο λογισμικό, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο κινητό σας:

  • Ανοίξτε τις ρυθμίσεις του κινητού σας.
  • Μεταβείτε στην ενότητα “Ασφάλεια” ή “Προστασία και ασφάλεια”.
  • Βρείτε την επιλογή που αναφέρει “Άγνωστες πηγές” ή “Εγκαταστάσεις άγνωστης πηγής” και ενεργοποιήστε την. Θα λάβετε μια προειδοποίηση, αλλά μπορείτε να την αγνοήσετε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4 – ZERO WASTE Εργαλειοθήκη για οργανισμούς στην εκπαίδευση


Η εργαλειοθήκη ZERO WASTE για το προσωπικό των σχολείων, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτές θα περιλαμβάνει: 1) Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, 2) Τα στοιχεία και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω των πιλοτικών δραστηριοτήτων με τη μορφή συγκεντρωτικής έκθεσης, 3) Διδακτικό υλικό, 4) Ενημερωτικά δελτία πολιτικής για την προώθηση και την ευρύτερη καθιέρωση πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της ορθής διαχείρισης των απορριμματων τροφίμων.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive