Το Έργο

Περιγραφή Έργου

Οι πρόσφατες πολιτικές της ΕΕ αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα, την ανθρώπινη υγεία και τη βιοποικιλότητα. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2019, έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο στον κόσμο με την ανάπτυξη καθαρότερων πηγών ενέργειας και πράσινων τεχνολογιών. Ωστόσο, ένα πρόβλημα που περιλαμβάνει και πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι τα απορρίμματα τροφίμων.

Σύμφωνα με έρευνες, κάθε χρόνο περίπου το 1/3 των τροφίμων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (1,3 δισεκατομμύρια τόνοι) καταλήγουν σε χωματερές μαζί με την ενέργεια, το νερό και τα χημικά που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή και τη διάθεσή τους. Η σπατάλη τροφίμων δεν είναι μόνο ένα ηθικό και οικονομικό ζήτημα, αλλά εξαντλεί και το περιβάλλον από τους περιορισμένους φυσικούς πόρους.

Ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων είναι να εκπαιδεύσουμε, να εμπνεύσουμε και να ενθαρρύνουμε το κοινό και ιδιαίτερα τις νέες γενιές να αναλάβουν δράση. Οι μαθητές, ως η μελλοντική γενιά, είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι που πρέπει να προσεγγίσουμε όταν ασχολούμαστε με κρίσιμες αλλαγές σε καθιερωμένες συμπεριφορές. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές (νέα γενιά) μέσω των σχολείων και των καθηγητών τους θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, το πρόγραμμα Erasmus+ KA2 χρηματοδότησε το έργο “Zero Waste: Μια καινοτόμος προσέγγιση για τη διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων με σκοπό την εκπαίδευση των νέων στην αξία των τροφίμων και τη μείωση των αποβλήτων”. Ο κύριος στόχος του έργου “Zero Waste” είναι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν, μέσω ενός χρήσιμου εκπαιδευτικού υλικού, σχετικά με τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες που οφείλονται στα απορρίμματα τροφίμων και τις βέλτιστες πρακτικές για τη μείωσή τους. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν το εκπαιδευτικό υλικό για τα απορρίμματα τροφίμων στην τάξη τους, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν και να μεταδώσουν τη γνώση στους μαθητές τους. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα είναι πιο αποτελεσματική μέσω ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού μαθήματος και υλικού μαζί με την ανάπτυξη μιας παιχνιδοποιημένης πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και ενός παιχνιδιού. Ο τελικός στόχος αυτού του έργου είναι, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές (και κατά συνέπεια οι οικογένειές τους) να λειτουργήσουν ως μεταδότες ενός νέου τρόπου ζωής που βασίζεται στην κυκλική οικονομία, τη σωστή διαχείριση της καθημερινής κατανάλωσης τροφίμων και την εξάλειψη των απορριμμάτων τροφίμων με το σύνθημα “χρησιμοποιήστε με σύνεση, μειώστε, ανακυκλώστε”.

Αντίκτυπος

Το ZERO WASTE στοχεύει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ατζέντα για την προστασία του περιβάλλοντος όχι μόνο εκπαιδεύοντας τους συμμετέχοντες σχετικά με τη σημασία και τις συνέπειες της σπατάλης τροφίμων, αλλά και καθιστώντας τους ενεργούς συμμετέχοντες σε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους. Το επίτευγμα είναι να ευαισθητοποιηθούν και να εκπαιδευτούν σε περιβαλλοντικά θέματα, στη διαχείριση τροφίμων και αποβλήτων μέσω ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού μαζί με την ανάπτυξη μιας παιχνιδοποιημένης πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και ενός παιχνιδιού. Επιπλέον, η εργαλειοθήκη στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών, των οικογενειών τους, των εκπαιδευτικών, και του προσωπικού των σχολείων σχετικά με τα ζητήματα των απορριμμάτων τροφίμων και στην εισαγωγή ορθών πρακτικών που ευνοούν τη μείωση τους με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο να συμβάλλουν στην πρόληψη, καθώς η μείωση τους σημαίνει περισσότερη τροφή για όλους, λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, λιγότερη πίεση στο περιβάλλον και αυξημένη παραγωγικότητα και οικονομική ανάπτυξη.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive