Завършване на проучване на нуждите и предизвикателствата, пред които са изправени училищата във връзка с управлението на хранителните отпадъци

Между май и август 2022 г. 8-те партньора по проекта  кофинансиран от програма„Еразъм+” –  сътрудничество в училищното образование“ „Иновативен подход към управлението на разхищаването на храна, за да образоват младите хора да ценят храната и да намалят отпадъците – Zero Waste“, проведоха проучване, за да компилират обобщен доклад на съществуваща литература относно нуждите и предизвикателствата, пред които са изправени училищата при установяването и управлението на проблема с разхищаването на храна (ПР1).

 

Изследването представляваше отправната точка на нашия проект и имаше за цел да определи базата от знания, върху която ще бъде изграден целият проект; освен идентифициране на съществуващата литература за нуждите и предизвикателствата, които учителите и учениците срещат при справянето с хранителните отпадъци, изследването беше насочено и към откриване на това как можем да подобрим и разработим материали, които вече са на разположение както на учители, така и на ученици; По-важното обаче е, че искахме да разберем как можем да проектираме нови материали (ресурси, инструменти и практики), така че да бъдат изпълнени основните нужди, които преподавателите и учениците срещат в областта на управлението на хранителните отпадъци. Партньорите, представляващи 7-те държави, участващи в партньорството, проведоха не само „кабинетно проучване“, но и „теренно“ изследване въз основа на структуриран въпросник. Целта на инструмента, споменат по-рано, беше насочена към събиране на данни директно от основната целева група на проекта: учители и ученици от средното ниво на образование.

 

Що се отнася до първия вид изследване (кабинетното проучване), всички партньори направиха задълбочен анализ на съществуващата литература по обсъжданата тема. Разгледахме закони, действащи национални разпоредби, стратегии, методологии, подходящи и уместни гледни точки, принадлежащи на специалисти в управлението на хранителните отпадъци, онлайн доклади и бази данни, примери за добри практики. Що се отнася до теренното изследване, структурираният въпросник беше предоставен на минимален брой от 25 ученици и 15 учители от всяка партньорска държава. Информацията, получена чрез двата вида изследвания, беше въведена в национален доклад, изготвен от всяка страна партньор.

 

Резултатите от изследването доведоха до следното заключение: въпреки че на европейско ниво има документи и разпоредби, които имат за цел да ръководят действията в борбата с хранителните отпадъци и има интерес и загриженост за намаляване на хранителните отпадъци, конкретните действия, извършени в национално ниво са недостатъчни във всички страни партньори. Съществува значителна празнина в информираността относно проблема с управлението на хранителните отпадъци и характеристиките на хранителните отпадъци в средното образование, като осведомеността относно управлението на хранителните отпадъци зависи от инициативите, които училищните директори и учителите предприемат, за да включат подходящи презентации или аудио-визуални материали в своите уроци планове. В повечето страни партньори изглежда няма официална образователна програма, посветена на хранителните отпадъци и тяхното предотвратяване.

 

Ограничените резултати от местни или регионални проекти, инициирани от НПО, училища или частни субекти, определено оставят много място за повече практически интервенции, конкретни действия и по-добро сътрудничество между всички участници, които имат отговорности в тази област. Основен елемент за постигане на целта за борба с хранителните отпадъци в училище би било да се гарантира, че борбата с хранителните отпадъци е интегрирана в учебната програма на учениците като част от истинско образование по устойчивост и уважение към околната среда; предоставяне и на учителите на ресурс за обучение, който да използват в своите планове за уроци.

 

Друг изключително важен аспект, резултат от нашето проучване е, че тези ресурси са адаптирани към нуждите и особеностите на целевата група. Например, методологията, използвана по време на различни дейности, трябва да бъде закотвена в днешната реалност, като се възползва от напредъка в технологиите, дигиталните умения на учениците и интереса към този завладяващ свят на интернет и комуникацията в социалните медии. Образователните игри, онлайн интерактивните платформи, приложенията, които работят на различни интелигентни устройства, трябва да бъдат достъпни както за учениците, така и за учителите, ако искаме по-голямо и по-ефективно въздействие на програми/проекти/кампании, които се борят с хранителните отпадъци.

 

След колективното проучване, участващите институции в нашето партньорство ще разработят образователни материали за курс за обучение, предназначен за учители, който представлява следващият етап от нашия проект. Цялата ценна информация, събрана в Проджект Резултат 1, ще бъде използвана в курса за обучение, който ще предостави на учителите компетенции, които ще им позволят да включат нагласата и знанията, свързани с управлението на хранителните отпадъци, и да предадат тези знания на своите ученици.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive