Проектът

Описание на проекта

Настоящите политики на ЕС целят опазването на околната среда и се стремят да сведат до минимум рисковете, свързани с климата, човешкото здраве и биологичното разнообразие. Европейската “Зелена Сделка” , представена през декември 2019 г., има за цел да превърне Европа в първия неутрален към климата континент чрез разработването на по-чисти източници на енергия и зелени технологии. Въпреки това, проблем, който включва и трябва да бъде разгледан, е разхищаването на храни.

Всяка година около 1/3 от храната, предназначена за консумация от човека (1,3 милиарда тона), попада на сметището, като енергията, водата и химикалите, използвани за нейното производство остават напразно похабени. Разхищаването на храна е не само етичен и икономически проблем, то също така изчерпва невъзобновяемите и ограничени природни ресурси на околната среда.

Най-добрият начин за предотвратяване на разхищаването на храна е да се образова, вдъхновява и насърчава обществеността, и особено младите поколения, в предприемането на действия срещу този глобален проблем. Учениците, като бъдещото поколение, са най-важните хора, до които трябва да се достигне при опитите за промяна на вече установените навици. По-конкретно, учениците в училищата и техните учители биха могли да играят значителна и важна роля за намаляването на разхищаването на храната.

Разглеждайки този проблем, стратегията на Erasmus+ KA2 финансира „Zero Waste: Иновативен подход за ефективно управление на разхищаването на храна, който да поощри младите хора да я ценят и редуцират изхвърлянето ѝ.“ Основната цел на проект „ZERO WASTE” е учителите в училищата да се информират и образоват чрез иновативен учебен материал за социалните, екологичните и финансовите последици от разхищаването на храната и добрите практики за редуцирането му. Учителите ще имат възможността да включат учебните материали за вредата от разхищаването на храна в часовете си, за да повишат осведомеността и да предадат знанията на своите ученици. Крайната цел на този проект е както учители, така и ученици (и в резултат на това техните семейства) да бъдат посредниците към нов начин на живот, основан на кръговата икономика, правилното управление на ежедневната консумация на храна и минимизирането на разхищението. Мотото на този процес е: „Използвай разумно, редуцирай, рециклирай“.

Въздействие

ZERO WASTE има за цел да засили европейската програма за опазване на околната среда не само като образова участниците за значението и последствията от разхищаването на храни, но и като ги направи активни участници в иновативни образователни методи. Целта е да се осъзнаят и образоват по въпросите за околната среда и ефективното управление на разхищаването на храна чрез иновативен курс за обучение и материали, заедно с разработването на геймифицирана платформа за електронно обучение и игра.Освен това, пакетът с инструменти има за цел да повиши осведомеността сред учениците, учителите, персонала и техните семейства по въпросите на разхищаването на храна и да въведе добри практики, които са благоприятни за намаляване на хранителните отпадъци с дългосрочно въздействие и допринасят за предотвратяването и намаляването на разхищаването на храна, тъй като
намаляването на хранителните отпадъци означава повече храна за всички, по-малко емисии на парникови газове, по-малък натиск върху околната среда и повишена производителност и икономически растеж.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive