Партньорство

„Марин Преда“ е средно училище в Турну Магуреле се намира в Мунтения, южен регион в Румъния, на 130 км от столицата Букурещ. Имаме богата история и добър имидж в общността, който е придобит чрез добрите резултати на учениците и учителите. С времето станахме по-добри в няколко области. Нашата гимназия е основана през 1920 г. като девическо училище, но претърпява множество промени до 1995 г., когато приема името на големия романист Марин Преда, роден в този район. Нашата институция включва и трите степени на образование, основно, средно и гимназиално, и в момента има около 780 ученици и 60 учители. Има 10 паралелки в основното училище, 8 паралелки в средното училище и 15 паралелки в гимназията. В най-високата степен на образование, повечето паралелки са с хуманитарен профил, но във всеки клас има и паралелка, която е насочена към природните науки. Освен това в средното ниво има специален клас, който изучава пиано. По отношение на ресурсите има 19 класни стаи, многофункционална лаборатория (по химия и физика), две ИТ лаборатории, една библиотека, сборна стая, учителска стая и спортна зала.

Innovation Hive е частна организация с нестопанска цел, разположена в Гърция, специализирана в областта на изследванията и иновациите. Нашите действия целят да подобрят икономическото и социалното сближаване на европейските общества, докато нашата цел е да намерим решения за новите иновационни предизвикателства, да постигнем растеж, устойчивост и да увеличим максимално въздействието върху обществото. Философията на организацията за постигане на тези цели се основава на разработването на „методологии за ко-създаване“ и „принцип на четворната спирала“. Ангажирането на заинтересованите страни от индустрията, науката и обществото има за цел да създаде връзки между бизнеса, академичните среди и гражданските участници, за да се развие комбинация от знания, умения, инструменти, ценности и мотивация. Крайната цел е позитивното влияние в местните общества и успеха на най-високо ниво според принципите и концепциите за социалната иновация.

Dot2dot е социално кооперативно предприятие, създадено през 2013 г. в Солун и осъществява дейността си в областта на културата, научните изследвания, образованието и туризма. Дейностите на екипа включват тематични обиколки в многоизмерния град Солун и близките археологически обекти, образователни програми за училища и образователни институции, работилници за деца и възрастни и арт проекти. И се основават на принципа, че паметниците и произведенията на изкуството не „говорят” сами по себе си. С „гласа“, който им дава dot2dot, всяка дейност се превръща в уникално преживяване, зад което се крият идея, причина и история, целящи да свържат миналото с настоящето и хората тогава с нас днес. Основната цел на Dot2dot е да подчертае историята и културното наследство, да комуникира и творчески изразява изкуството, да популяризира туристическия потенциал на Солун и близките му дестинации и да създаде запомнящи се, единствени по рода си преживявания за всеки.

Центърът за социални иновации (CSI) е организация за научни изследвания и развитие, която се фокусира върху насърчаването на социални иновации, които могат да доведат до положителна промяна в местния, националния, регионален и глобален контекст. Вярването на CSI е, че четирите стълба на социалното взаимодействие, образованието, развитието и икономическата рационализация, съчетани с фундаментално стабилни и устойчиви решения, както и прекъсването на рационализираните решения на системни социални проблеми, могат да доведат до творчески решения, които оказват влияние върху значителна промяна в социалната структура на всяко общество. CSI работи в тясно сътрудничество за справяне с пазарни, социални, икономически и културни предизвикателства с правителства, местни административни агенции, агенции с нестопанска цел, търговски субекти и образователни институции. Ние идентифицираме и адресираме системни предизвикателства чрез изследвания, основани на доказателства, изследване на най-съвременните глобални, национални, регионални и местни решения, разработване на решения, като отчитаме местната екосистема, културната динамика, отговаряме на нуждите на заинтересованите страни и прилагаме тези решения, докато продължаваме постоянна бдителност за осигуряване на непрекъсната обратна връзка и корекции. Механизмите и процесите за обратна връзка, които използваме, ни позволяват да сме сигурни в поддържането на връзка с нашите заинтересовани страни и непрекъснато да актуализираме нашите предложения за социални решения.

Асоциацията за социално насърчаване Petit Pas Aps е основана в Трани, Пулия (Италия) през 2015 г. от група професионалисти, обучители и младежки лидери, мотивирани от желанието да подобрят своята общност, насърчавайки социални инициативи, вдъхновени от идеите за демокрация, равенство и плурализъм. През годините той се превърна в структурирана асоциативна реалност, с голям брой сътрудници и доброволци, които приеха нашата мисия, като признаха важността на приобщаващите, мирни и справедливи общества. Нашата цел е да подобрим нивото на знания и умения на нашата общност, независимо от пол, социален произход, културен или образователен произход. Нашата цел е да снабдим местната и заобикалящата общност с необходимите знания и умения, които ще им позволят да имат достъп до пазара на труда и да увеличат шансовете си за реализацията в него. Чрез нашите работилници и семинари си сътрудничим и подкрепяме пенсионерите да действат като ментори за млади хора. Изпълнихме проекти с млади хора с увреждания, давайки им възможност да работят като доброволци в нашата организация, покривайки роли, които биха могли да подобрят силните им страни. За да постигнем тези цели, ние поддържаме контакт с важни университети, училища и асоциации. Нашият персонал има дългогодишен трудов опит, бизнес и професионални контакти с частни и обществени организации. Уменията и знанията, придобити от нашите служители благодарение на участието на сдружение Petit Pas в проекти на Еразъм +, в опита на междукултурния диалог, както и в курсове за обучение и социално доброволчество, също означават, че територията и организациите, активни в полето на социалното влязоха в контакт с новите реалности и с различни начини на представяне на Европа.

Gestión Estratégica e Innovación (GEINNOVA) е обучителен център, специализиран в областите на предприемачеството и лидерството, електронното обучение и платформите за онлайн обучение. Занимаваме се с обучението на професионалисти, както служители, така и търсещи работа. Разработихме собствена платформа с най-новите инструменти за онлайн обучение. Нашият персонал има над 20 години опит в управлението на проекти в ЕС в образователната сфера със специфичен фокус върху усилията, социалното включване, равенството между половете, пригодността за заетост, устойчивостта и дигитализацията. Ние предоставяме на компании, организации и публични администрации експертни съвети и обучение. GEINNOVA се занимава с „учене през целия живот“ и курсове за обучение. Курсовете се фокусират върху дейности за обучение и работа в мрежа в областта на образованието, предприемачеството, лидерството, равните възможности, ИКТ, развитието на иновациите, трансфера на иновации, миграцията, културата и междукултурността. GEINNOVA винаги се стреми да се подобри и затова реши да се присъедини към „Проверка на състоянието на иновациите“. Това ни позволи да идентифицираме основните области за подобрение и по-нататъшно развитие, като сравним нашата компания с нашите европейски колеги.

„Асоциацията Образование за бъдещето“ (GED) е платформа, където се споделят знания, опит, модели и анализи за решаване на днешните образователни проблеми, които са от решаващо значение за човечеството и за изграждането на образователната система, която ще се появи днес. На тази платформа; опитът на педагози, експерти, публични администратори и държавни служители, постигнали успехи в областта на образованието, ще се използва за решаване на национални и глобални образователни проблеми. Нашата асоциация си постави за мисия да си сътрудничи с тези изтъкнати участници, за да даде съществен принос за решаването на съществуващи проблеми и изграждането на бъдещо образование. GED оценява високо адаптивното образование, „обърнатата класна стая“, геймификацията и дистанционното образование. Педагозите създават проекти, предоставят решения и чертаят пътни карти за оценката и развитието на обучението на образованието, което дават чрез тези платформи. GED включва група хора, които работят по образованието в Турция и е създадена от бившия министър на националното образование. Хората в управленския екип имат опит в проекти на ЕС и включват дори тези, които планират дейности за повишаване на осведомеността, свързани с проекти на ЕС. Асоциацията „Образование за бъдеще“ (GED) разработва и прилага устойчиви и оценяеми модели за генериране на резултати във всички области, свързани с образованието; проучване и подготовка на национални и международни проекти; предоставяне на услуги за разработване на стратегия и консултации за тези проекти; както и завършване на подготовката за провеждане на обучение по PCM в Турция.

Balkan Bridge е организация, разположена в София, България, която има за цел да обедини обществата на Балканите и да постигне сътрудничество и растеж.
Мисията на организацията е да компенсира дефицита на Балканския регион по отношение на професионалното обучение, нет-уоркинг и
изследователски дейности с цел трансформиране на Балканите в устойчива екосистема с висококвалифициран човешки капитал и
устойчив бизнес модел, способни да се адаптират към нуждите на обществото и глобалните тенденции. За да постигне целите си, Balkan Bridge се специализира в предоставянето на консултантски услуги, обучение за подобряване на професионалните умения на физически лица и корпоративно обучение за бизнеса. Балкан Бридж работи в духа на европейските ценности като социално сближаване и равни възможности за всички, както и за постигане на високи постижения в образованието и обучението чрез проектирането и въвеждането на иновативни материали и ресурси за обучение.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive