Project Results

ПД1: ZERO WASTE Европейски обобщен доклад, анализиращ нуждите от добра стратегия за намаляване на разхищаването на храна в Училищното образование

В рамките на ПД1 партньорите ще съставят обобщен доклад, анализиращ съществуващата литература за нуждите и предизвикателствата, пред които са изправени училищата при ефективното управление на проблема с разхищаването на храна. Според техните нужди ще се разработи инновативен материал или ще се подобри съществуващ. В същото време, наред с прегледа на литературата, партньорите ще проведат теренно изследване, базирано на структуриран въпросник, целящ събиране на данни директно от основната целева група на проекта: учители и ученици от средното ниво на образование. Всички резултати ще бъдат включени в цялостния обобщаващ доклад, наречен „Европейски синтезен доклад относно нуждите и предизвикателствата в управлението на разхищаването на храна в училищното образование”.

ПД2: Разработване на учебни материали ZERO WASTE, пилотнo тестване и препоръки за въвеждането на добри практики

Следващата стъпка е разработването на образователния материал за курса на обучение за учители, Learning Management System, който ще съдържа самия курс за обучение, съ- разработване на учебни ресурси за студенти заедно с учители и пилотни тестове, както на курсове за учители, така и на учебни ресурси за студенти в страните на всеки от партньорите партньори. Курсът за обучение ще предостави на учителите компетенции и знания, които ще им позволят да включат мисленето и знанията, свързани с проблема за разхищението на храна и да по този начин ще могат да предадат тези знания на своите ученици.

ПД3: Разработване на ZERO WASTE интерактивна образователна игра, която да информира за добрите стратегии срещу разхищаването на храната

Играта ZERO WASTE ще бъде образователна игра, която ще има за цел да въведе младите хора в правилното управление на хранителните отпадъци чрез метода на геймификация. Целта на тази дейност е да се създаде иновативна онлайн образователна игра (Serious), за да се развият уменията, да се насърчават и мотивират по игрови начин учащите се за развиване на умения за управление на хранителните отпадъци и постигане на най-голямо положително въздействие чрез използването на цифрова среда, базирана на игри. Играчите ще симулират създаването на град с възможно най-доброто управление на хранителните отпадъци чрез събиране на точки, спечелени от прогресивни предизвикателства.

ПД4: ZERO WASTE пакет от инструменти и практики за организации в сферата на образованието

Инструментариумът ZERO WASTE за училищния персонал, учители, ученици, родители, обучители ще включва: 1) учебна програма и учебни материали, разработени в рамките на проекта, 2) доказателствата и данните, събрани чрез пилотни дейности под формата на консолидиран доклад, 3) Ресурси за обучение, 4) Кратки препоръки за политики и практики, насърчаващи по-широко създаване на инициативи за развитие на правилното управление на разхищението на храната

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use that might be made of the information contained therein.2021-1-SI01-KA220-VET-000034638

Copyright © 2022 Zero Waste. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive